PHP error [Warning]
PHP Greška [Warning]
PHP Greška [Warning]
Energija vetra
serbian german english

  ENERGIJA VETRA - eolska energija

  Vetar kao prirodna pojava, proizvod hlađenja i grejanja atmosfere, predstavljao je predmet interesovanja kroz vekove. Čovečanstvo koristi snagu vetra, od starih vetrenjača koje su se koristile za ispumpavanje vode ili za mrvljenje žita, pa do savremenih postrojenja, vetrogeneratora , ekvivalenta vetrenjačama, u kojima se konvertuje u električnu energiju.

  Energija vetra, je kinetička energija vazduha koji struji, odnosno kretanje vazduha uslovljeno neravnomernim zagrevanjem Zemljine površine od strane Sunca . Tako je vetar je posledica Sunčevog zračenja , dok je vetar zapravo transformisani oblik solarne energije, na čije karakterisitke u velikoj meri utiču i geografski činioci. Računa se da se nešto manje od 3% energije Sunca koja padne na Zemlju pretvori u vetar.

  Kao obnovljiv izvor energije, predstavlja, jednu od najsigurnijih tehnologija za stvaranje energije pri dostignutom stepnu razvoja . Energija vetra je jedina imala dinamičnu ekspanziju u proizvodnji električne energije poslednjih dvadesetak godina, u odnosu na ostale energente. Sa oko 121 GW instaliranih kapaciteta u prošloj godini, energija vetra je najzastupljeniji obnovljiv izvor energije na svetu u prošloj godini, u odnosu na period od pre 10 godina kada je bilo instalisano svega 10 GW. U narednom periodu očekuje se da će energija vetra, kao jedan od najznačajnijih obnovljivih izvora, zauzeti značajno mesto u ukupnom svetskom energetskom bilansu.

  Vetroenergetika omogućava konverziju kinetičke energije kojom raspolaže vetar u korisnije oblike energije, kao sto su mehanička i električna. Količina energije uglavnom zavisi od brzine vetra, a u manjoj meri i od gustine vazuha, na koju utiču visina, temperatura i pritisak vazduha. U teoretskom smislu, energija vetra bi mogla za deset sati da stvori dovoljno energije koja bi zadovoljila svetske potrebe u periodu od godinu dana. Vetroenergetika je neograničena jer se obnavlja. Njene konkurentske prednosti su odustvo nepovoljnih uticaja na životnu sredinu, ne proizvodi efekte staklene bašte, kao ni toksični ili radioaktivnog otpad.

  Vetroturbina je postrojenje za konverziju kinetičke energije vetra u mehaničku energiju. Ako se mehanička energija koristi direktno u mašinama kao što su pumpe ili mašine za mlevenje žitarica, radi se o mlinovima na vetar. dok se konverzija mehaničke energije pu električnu vrši u vetrogeneratorima.Savremene vetroturbine odlikuje sofisticirana aerodinamika za postizanje maksimalne efikasnosti. Integrisani instrumenti prate i brzinu i pravac vetra usmeravanjući turbinu ka vetru. Takođe i elise mogu biti rotirane u svojoj osnovi kako bi se dobio maksimum energije od preovlađujućih vetrova.Savremeni verogeneratori, dostižu snagu od 5 MW ili više, a procenat efikasnosti konverzije energije vetra je,usled diskontinuirane prirode vetra, trenutno na oko 30-40% ,dok pri optimalnim vetrovima može di iznosi i do 60% ,zavisno od srednje brzine vetra i učestanosti. Sa aspekta ekonomičnosti izjednačeni su sa klasičnim izvorima energije i konvencionalnim elektranam.

  Razlikuju se, na osnovu položaja ose oko koje se turbina okreće, dva tipa vetroturbina, od kojih se najčešće koriste horizontalne turbine.

  Izbor lokacije za podizanje sistema je od presudnog značaja i podrazumeva prethodna merenja vetropotencijala, tj. brzine vetra na potrebnoj visini u toku različitih perioda godine. Na brzinu vetra utičei konfiguracija terena pa se zbog toga vetrogeneratori podižu na visokim tornjevima.

  S obzirom da konvertovana energija vetrogeneratora dramatično raste sa porastom brzine vetra, lokacije gde se povećavaju gustina i brzina vazduha koji struji su najpodesnije za ekploataciju energije vetra. To su područja na kojima duvaju,takozvani stalni (planetarni) vetrovi,vrhovi brda, obale okeana, pučine mora. Uobičajeno lociranje na vrhovima brda i na područjima gde duvaju stalni vetrovi je najisplativiji vid iskorišćavanja energije vetra.

  Zbog efikasnosti i eknomske isplativosti vetrgeneratori se uglavnom instaliraju u većem broju, poput vetroparkova na kopnu moru (off shore) ili vetrofarme.

  Izveštajem Evropske agencije za životno okruženje (European Environment Agency - EEA) potvrdjeno je da bi potencijali energije vetra mogli da višestruko opskrbe Evropu i da bi u Evropi do 2020. godine moglo na ovaj naćin da se proizvede tri puta više energije od očekivane potražnje, a 2030. čak i sedam puta više.

  Po procenama Evropske agencije za razvoj energije vetra, potencijal vetra van kopna je 3,000 TWh što bi bilo više od celokupne sadašnje potrošnje energije u Evropi

  Evropsko udruženje za energiju vetra (European Wind Energy Association - EWEA) procenjuje da će do 2020. godine u Evropi biti instalirano 230GW kapaciteta za proizvodnju energije vetra, od čega 190GW na kopnu i 40GW na moru.

  Nemačka, Španija, Danska, Italija, Francuska, Portugal i Irska su evrposke zemlje koje prednjače u upotrebi energije vetra. Posebno se na osnovu instalisane snage izdvajaju: Nemačka (26,4GW) i Španija (20,7GW), a daleko iza njih po proizvodnji su Velika Britanija (5,2GW), Francuska (5,2GW) i Italija (4,9GW). Njemačka je lider u proizvodnji električne energije iz vetra sa je više od jedne trećine ukupno instalirane snage vetrogeneratora u svetu.

  Najveća izgrađena vetroturbina na svetu nalazi se u Emdenu, u Nemačkoj, sa širinom od 126 metara i sa kapacitetom oko 6MW, koja može da proizvode 20 miliona KWh električne energije godišnje i time obezbedi dovoljnukoličina energije za 5,000 domaćinstava u Evropi i oko 1800 domaćinstava u SAD-u.

  Eksploataciju energije vetra.- prednosti i mane

  Pored svih pozitivnih strana eksploatacije vetra kao jednog od obnovljivih izvora energije, treba posebno naglasiti i: visoku pouzdanost rada postrojenja,finansijski povoljno održavanje , mogućnost snabdevaja električnom energijom udaljenih potrošača. Dugoročno, ova tehnologija investiciono može da se komparira sa termoelektranama i nuklaernim elektranama.

  Negativne strane su promenjivost brzine vetra (ne može se garantovati isporučivanje energije). visoke inicijalne investicije ju vezi instalacije, neophodna solidna infrastuktura za ceo projekat.s obzirom da su locirane van naseljenih mesta .

  bosch_logo_german

  wrth-solar

  ict-cluster-logo

  lufthansa_logo_2741

  wichtigste-kongress-messe-d

  website_header_eu

  logo_head

  evroline_logo


  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  x