PHP error [Warning]
PHP Greška [Warning]
PHP Greška [Warning]
Logistika
serbian german english

  Logistika u menadžmentu, kao funkcija dinamičke optimalizacije poslovanja i instrument povećanja profitabilnosti i operativne efektivnosti, kao intermedij izmedju projektovanog kvaliteta i kvaliteta i ralizacije, dobija u savremenom poslovnom pristupu referentno oboležje.

  Zašto smo uvristili logistiku u naš portfolio usluga

  Poslovni sistemi danas teže trajnoj usklađenosti menadžmenta sa sve kompleksnijim i dinamičnijim promenama u okruženju, iziskujući inovacije i unapređenje poslovne strategije.

  Orijentacija na ključna pitanja poslovanja, obezbeđenje profitabilnijeg poslovanja i premošćenje uobičajenih procepa između upravljačkog i poslovno-operativnog sistema, reflektuje pravu svrhu uvođenja logističke podrške u poslovni sistem usluga.

  Logistika kao integralna funkcija u poslovnom sistemu odgovorno koordinira sve funkcije, pruža stručnu pomoć u upravljanju i kontroli u svim segmentima sistema i vrši nadogradnju postojećeg, kao i njegovo integrisanje sa ostalim sistemima menadžmenta.

  Kao multidisciplinarna oblast, identifikuje, prati i kontroliše neophodne resurse (tok materijalnih dobara i sirovina i troškove) u najširem smislu i obezbeđuje njihovu kvalitativnu, kvantitativnu i terminsku podršku cilju poboljšanja operativne efektivnosti i upravljanja rizikom.

  Kako se visok nivo uspešnosti poslovanja danas postiže racionalizacijom poslovnog sistema, cilj nam je da implementacijom inteligentnih usluga, inovativnim aspektima podstaknemo konzistentnost navedenih logističkih procesa i tako omogućimo uspostavljanje sinergije. S toga, je upravljanje logistikom veliki izazov i zahtevan interdisciplinarni pristup. Podrazumeva timski rad, visoki stepen saradnje i koordinaciju sa menadžmentom po svim nivoima. sa težnjom da se postignu dugoročne beneficije.

  Siguran smo partner i na polju logistike kao segmenta savremenog poslovanja

  Svesni činjenice da kvalitet logističke usluge postaju bitan element tržišne diferencijacije naša logistika nudi najsavremenija rešenja koja reflektuju kritične faktore uspeha uticajući tako na upravljanje rizikom. Inovativnim i individualnim konceptom, koji ima za cilj da se identifikuje, objektivizira i racionalizuje postojeća problematika na svim nivoima funkcionisanja jednog poslovnog sistema i anticipiraju buduće potrebe, prezentira se savremena pozicija logistike u menadžmentu, što joj daje referntno oboležje.

  Osvežena, savremena, strateški fokusirana u svom pristupu, implementira inovativni koncept lansiranjem novih usluga u oblasti unapređenja poslovnih sistema u celini. Ima dominantnu ulogu da odgovori na sve izazove i probleme, da odgovorno koordinira sve poslovne funkcije u smislu podizanja poslovnog ambijenta na viši nivo, da omogući stabilnu ravnotežu u sistemu menadžmenta, generiše obrasce ponašanja i učinaka i dovede do njihove međusobne usklađenosti.

  Naše logističke uluge uključuju :

  • Planiranje ciljeva, organizovanje resursa i aktivnosti,
  • Obezbedjenje optimalninih tokova informacija i ukupne dokumentacije
  • Logistički kontroling ( Logistik controlling) - integrisana podršku u upravljanju kvalitetom
  • Realizacija kvalitativnih logističke performansi - tehno eksploatacione performanse (tehnologije realizacije logističkih procesa)
  • Integrativni transportni sistem: planiranje, tehničkog i administrativnog praćenja prevoza (sistemsko prožimanje transportnih i širih logističkih procesa)
  • Globalna logistika

  bosch_logo_german

  wrth-solar

  ict-cluster-logo

  lufthansa_logo_2741

  wichtigste-kongress-messe-d

  website_header_eu

  logo_head

  evroline_logo


  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  x